بهترین سبک خیابانی در هفته مد شانگهای پاییز 2021

بدون هفته های مد فیزیکی در نیویورک و اروپا ، بیشتر پوشش سبک خیابانی ما در سال 2021 بیشتر به محلی ها ، مدل های خارج از کار و سردبیر یا سبک گرایش گاه به گاه برای قرار ملاقات متمرکز شده است. در شانگهای ، نمایشگاه های IRL از سر گرفته شده اند و برنامه پاییز 2021 شامل بیش از 100 رویداد است. با نگاهی به عکس های دیو تاکون ، همه هیجان زده اند که دوباره در شهر هجوم می آورند ، به ویژه در این روزهای گرم اوایل بهار. آخرین عکسهای او را در زیر مرور کنید و برای به روزرسانی های روزانه ما در تمام هفته برگردید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>