نشانه های بهار: این روندهای سبک خیابان های روشن آماده شکوفایی هستند

با پایان یافتن مجموعه های پاییز 2021 ، سبک خیابان روی زمین شکوفا می شود. از شهری به شهر دیگر ، نشانه های بهار از طریق رنگ بیان می شوند. این روشنی ها به هر دو روش خاموش و تکان دهنده نگاه می کنند. در حالی که برخی با ظرافت به روند نزدیک می شوند ، برخی دیگر نمی ترسند که آن را نقطه کانونی قرار دهند. ظاهر تک رنگ اثبات است. با پایان روزهای ما در فضای بسته ، این ظاهر بیانیه عالی برای قدم زدن در سبک است.

دنبال کنید زیرا ما روند هر شهر را برجسته می کنیم.

از شانگهای

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>